Publikácie

Sarvašová, Z., Ali, T., Dordevic, I., Lukmine, D., Quiroga, S., Suárez, C., Hrib, M., Rondeux, J., Mantzanas, K.T., Franz, K. (2017). Natura 2000 payments for private forest owners in Rural Development Programmes 2007–2013-a comparative view. In Forest Policy and Economics. URL: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.08.019

Štěrbová, M., Šálka, J., Sarvašová, Z. (2017). How does the innovation system in the Slovak forestry service sector work? In Allgemeine Forst und Jagdzeitung., akceptované, v tlači

Štěrbová, M. (2017). Prístupy a metódy hodnotenia ekosystémových služieb lesa. Životné prostredie. 2017, 51 (4), 213-220. Pozvaný príspevok

Sarvašová, Z., Štěrbová, M., Dobšinská, Z., Šálka, J. (2017). Poradenstvo poskytované odborným lesným hospodárom – čiastkové výsledky dotazníkového prieskumu. In Financovanie podnikov v lesnom hospodárstve: zborník vedeckých prác. 2017. s. 171-178. ISBN 978-80-228-3007-2.

Báliková, K., Štěrbová, M., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Šálka, J. (2017). Kompenzačné mechanizmy na zabezpečenie ekosystémových služieb lesov. In Financovanie podnikov v lesnom hospodárstve: zborník vedeckých prác. 2017. s. 11-18. ISBN 978-80-228-3007-2.

Sarvašová, Z., Šálka, J., Štěrbová, M., Dobšinská, Z., Sujová K. (2017). Poradenské služby pri obhospodarovaní lesa z pohľadu vlastníkov a odborných lesných hospodárov. In: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky: Zborník z odborného seminára. Zvolen: NLC, 2017. s 50-58. ISBN 978 – 80 – 8093 – 237 – 4

Jarský, V., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Šálka, J.,Oliva, J., Hríb, M. (2017). Restitution process in the Czech Republic and Slovakia. Directed the same beginning to the same results?. In IUFRO 125th anniversary congress 2017: book of abstracts. 2017. s. 253. ISBN 978-3-902762-88-7. URL: http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf.

Šálka, J., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Štěrbová, M., Jarský, V., Oliva, J., Hríb, M. (2017). Formation and political power of forest owners associations in the Czech Republic and Slovakia. In IUFRO 125th anniversary congress 2017: book of abstracts. 2017. s. 252. ISBN 978-3-902762-88-7. URL: http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf.

Štěrbová, M., Šálka, J. (2017). New market of contractor firms in the Slovak forestry service sector and innovation policy. In IUFRO 125th anniversary congress 2017: book of abstracts. 2017. s. 23. ISBN 978-3-902762-88-7. URL: http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf.

Štěrbová, M. (2016). Inovačné správanie a inovačný potenciál v sektore poskytovateľov lesníckych služieb na Slovensku. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2016. 100s. ISBN 978-80-228-2945-8. AH 9,9

Šálka, J., Dobšinská, Z., Sarvašová, Z., Štěrbová, M., Paluš, H. 2017. Lesnícka politika, Technická univerzita vo Zvolene, vysokoškolská učebnica, 276 s. ISBN 978-80-228-3008-9, AH 24,76

Legislatívne aspekty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov