IPOLES
A N O T Á C I A
Cieľ predkladaného projektu spočíva vo výskume integrácie a koordinácie politík pre lesníctvo s dôrazom na trvaloudržateľný rozvoj vidieka. Teoretický základ predstavuje teória governance. Analytický rámec projektu je založený na využití nasledovných teórií: policy analysis, network analysis, prístup advocacy coalitions, actor centered institutionalism. V analýze sa využije sa prístup „bottom up“ pri výskume kooperácie medzi relevantnými odvetvovými podnikmi a prístup „top down“ pri výskume relevantných stratégií, programov a správania aktérov ako aj ich syntéza. Metodický rámec spočíva vo vhodnej kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sociologického výskumu. Výsledkom projektu budú koncepty a odporúčania pre úspešnejšiu integráciu a koordináciu relevantných politík v lesníctve.
O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX