IPOLES
O D K A Z Y


APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.apvv.sk/
Hlavnou úlohou agentúry je podporovať, so zreteľom na kvalitu a užívateľské uplatnenie, špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu ...
TUZVO
Technická univerzita vo Zvolene
www.tuzvo.sk
Technická univerzita vo Zvolene je dnes vrcholná, medzinárodne akceptovaná, slovenská vedeckovýskumná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá svoje odborné vedecké, vzdelávacie, výskumné, vývojové i organizátorské aktivity rozvíja v spoločensky preferovaných, navzájom prepojených oblastiach lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentu, ochrany životného, prírodného i pracovného prostredia, ochrany majetku a života občanov, požiarnej ochrany, ale aj obnoviteľných zdrojov surovín i energie, komplexne koncentrovaných v sfére reťazca LES – DREVO – ENVIRONMENT – VÝROBOK – ČLOVEK.
NLC - LVÚ
Lesnícky výskumný ústav
www.nlcsk.org
Lesnícka výskumná inštitúcia bola založená 31. decembra 1897 nariadením Ministerstva poľnohospodárstva Uhorska vytvorením Ústrednej výskumnej stanice pri Lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a štyroch výskumných staníc pri horárskych školách. Po roku 1918 bol vytvorený Výskumný ústav pre pestovanie lesov a lesnícku biológiu. Roku 1924 k nemu pribudol Výskumný ústav pre lesnú ťažbu a lesnícke technológie. Oba ústavy boli súčasťou Zväzu výskumných pôdohospodárskych ústavov. V roku 1946 sa oba ústavy začlenili do Riaditeľstva lesníckych výskumných ústavov v Prahe
COST Action E51
Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector
www.boku.ac.at/coste51
The COST Action runs from 2006 until 2010 and aims at developing knowledge that enables the integration of innovation and development policies for a more effective and sustainable development of the forest sector.
INNOFORCE
EFI Project Centre
www.boku.ac.at/innoforce/
The EFI Project Centre INNOFORCE conducts research on innovation and entrepreneurship (I&E) in forestry in Europe. It is formed by 23 research organisations from 18 European countries.
Innovation Cases in Forestry
Innoforce Database of Innovation Cases in Forestry
http://cases.boku.ac.at/


O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX