IPOLES
P U B L I K Á C I EAktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva SR

Kolektív autorov

Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Druhá časť zborníka je zameraná na inovácie a inovačnú politiku lesného hospodárstva, s cieľom predstaviť predbežné výsledky výskumu získané riešením projektu APVV: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo.

Vydali: NLC Zvolen, 2010, Formát: A5, 158 strán, ISBN: 978-80-8093-130-8   Prečítať
Integrácia lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom

Autor: Jaroslav Šálka, Marek Trenčianský, Daniel Halaj

Cieľom tejto publikácie je načrtnúť možnosti a riziká integrácie lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom. Štúdia sa zaoberá teoretickými princípmi riešenia prostredníctvom obchodovateľných emisných kvót, snaží sa načrtnúť jeho výhody a nevýhody v porovnaní s inými nástrojmi environmentálnej politiky.

Vydali: NLC Zvolen, 2008, Formát: B5, 99 strán   Prečítať
Podporné politiky a ich nástroje pre zlepšenie podmienok na trhu
s energetickým drevom

Autor: Daniel Halaj, Ján Ilavský

Predkladaná vedecká monografia je zameraná na využívanie lesnej biomasy, ako energie a inovácie v lesníctve. Ponúka aj dobrú podporu pre rozhodovanie manažérov pri navrhovaní zlepšenia politických a marketingových stratégií pre využívanie obnoviteľných zdrojov na energiu.

Vydali: NLC Zvolen, 2009, Formát: B5, 98 strán   PrečítaťRok 2009-2011

   Sarvašová, Z., Lásková, J., 2009: Kooperácie podporujúce inovácie v rekreačných službách spätých s lesom
   Kolláriková, Z., Lásková, J., 2009: Zabezpečovanie environmentálnych služieb a výchovy v podmienkach Slovenska – príklad          prípadovej štúdie Dubový háj v Krupine
   Lásková, J., Sarvašová, Z., 2010: Analytický rámec ekonomických sietí z pohľadu lesných podnikov
   Lásková, J., Posavec, S., 2011: Forest Management in Croatia Focusing on Innovation
   Sarvašová Z., Kovalčík M., 2010: Challenges for diversification of activities in private forest sector in Slovakia
   Schwarz M., Sarvašová Z., Kovalčík M., 2010: Problémy implementácie NATURA 2000 a mechanizmy kompenzácie z nej          vyplývajúcich obmedzení
   Sarvašová Z., Kovalčík M., Šalka J., Dobšinská Z., 2010: Implementácia programov rozvoja vidieka v jednotlivých krajinách EÚ
   Sarvašová Z., Jarský V., Setzer F., Weiss G., 2010: Support for Innovation in Forestry in Rural Development Programmes of          Six European Countries
   Sarvašová Z., 2010: Inovácie v rekreačných službách z hľadiska lesných podnikov
   Sarvašová Z., Burdová L., 2010: Tatry bez bariér  POSTER
   Lásková J., Sarvašová Z., Priechodský M., 2009: Inovácia ponuky produktov LESY SR š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok

Rok 2008

   Černota, M., 2008: Lesy a lesníctvo – Riziká výzvy riešenia NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, zborník abstraktov
   Sarvašová, Z., 2008: Inovácie v rekreačných službách spätých s lesom – prípadová štúdia
   Sarvašová, Z., 2008: Jednotná politika rozvoja vidieka Európskej Únie – rôzne lesnícke opatrenia členských štátov?
   Dobšinská, Z., 2008: Hierarchická a sieťová koordinácia v relevantných politikách pre lesníctvo: aktéri, vzťahy a procesy
   Fodrek, L., 2008: Koordinácia a integrácia relevantných politik pre lesníctvo: programy, stratégie a mechanizmy
   Moravčík, M., 2008: Lesnícka politika na Slovensku – Aktuálne dokumenty na jej implementáciu
   Šálka, J., Moravčík, M., Sarvašová, Z., 2008: Súčasné projekty a perspektívy výskumu v lesníckej politike


O nás | Udalosti | Publikácie | Prípadové štúdie | Fotogaléria | Odkazy
© 2019 TMEX