• Vitajte na stránke VYNALES

    Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom

    Cieľom projektu aplikovaného výskumu je charakterizovať neštátny lesnícky sektor na Slovensku, opísať charakteristiky záujmových združení neštátnych vlastníkov lesov, vrátane zhodnotenia ich doterajšieho pôsobenia v rámci vytvoreného sociálno-politického a ekonomického priestoru a poskytnúť nové modely, metódy práce a návrhy pre vlastníkov lesov pri presadzovaní ich priorít.

    Teoretický základ predstavuje teória kolektívneho konania, teória záujmových združení, governance a teória verejnej politiky. Metodický rámec spočíva vo vhodnej kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sociologického výskumu.

    Riešením projektu chceme získať informácie o neštátnych vlastníkoch lesov a o vytváraní ich združení a rôznych záujmových skupín. Opíšeme doterajšie pôsobenie týchto aktérov pri tvorbe rôznych politík, ich ciele a postoje v súčasnosti a formulujeme odporúčania pre budúcnosť. Získané poznatky a ich syntéza budú mať priame využitie pre zástupcov neštátnych subjektov, pri presadzovaní svojich priorít a požiadaviek.