Najnovšie správy

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR

12 DEC 2018
POZVANIE
Odborná konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 12.12.2018 v Národnom lesníckom centre - LVÚ, T.G. Masaryka 22, Zvolen

Prečítať si pozvánku

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR

13 DEC 2017
Odborná konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky, uskutočnená 13.12.2017, prezentoval sa projekt a diskutovalo sa na workshope.

Dotazník IMPEVALES

26 MÁJ 2017
Vyplniť dotazník

Očakávané výstupy riešenia

20

Publikácie a citácie


160

Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania


7

Počet popularizačných aktivít


13

Formy medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektu


Harmonogram a výstupy projektu

 • 01.07.2016 - 01.07.2017Analýza súčasného stavu implementácie a evalvácie vybraných regulatívnych, ekonomických a informačných nástrojov lesníckej politiky

  V rámci tejto etapy budú spracované teoretické princípy fungovania základných typov nástrojov lesníckej politiky: regulatívne, ekonomické, informačné a teoretické princípy hodnotenia štátnych zásah ov, teoretická analýza najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich implementáciu a evalváciu nástrojov lesníckej politiky. Budú zosumarizované teoretické princípy implementačných a evalvačných analýz, ktoré budú slúžiť na následné vypracovanie metodického rám ca pre implementačnú a evalvačnú analýzu vybraných regulatívnych, ekonomických a informačných nástrojov lesníckej politiky. Zároveň budú vypracované štúdie o súčasnom stave uplatňovania vybraných nástrojov lesníckej politiky prostredníctvom externých expertov.
 • 01.07.2016 - 31.12.2019Diseminácia výsledkov

  Diseminácia je samostatným cieľom projektu. Prostredníctvom publikácií o projekte v odborných časopisoch (aspoň 1krát ročne), internetovej stránky projektu, seminárov, workshopov a konferencie bude naplnená požiadavka diseminácie na národnej úrovni. Aktívna účasť na domácich a zahraničných odborných a vedeckých podujatiach dáva možnosť prezentovať výsledky projektu pre odbornú verejnosť. Prostredníctvom účasti riešiteľov v IUFRO sa otvára možnosť využiť informácie pre národné vlády a medzinárodné organizácie. Účasťou v konzorciu EFICEEC - SEE bude možné prezentovať projekt a jeho výsledky priamo zástupcom 27 inštitúcií zaoberajúcim sa lesníckym výskumom v rámci 16 krajín Európy.
 • 01.07.2017 - 31.12.2019Vypracovanie pilotných štúdií implementačných a evalvačných analýz vybraných regulatívnych, ekonomických a informačných nástrojov lesníckej politiky

  Vypracovanie pilotných štúdií implementačných a evalvačných analýz nástrojov lesníckej pol itiky prostredníctvom externých vedeckých inštitúcií môže zlepšiť úspešnosť výkonu opatrení verejnej politiky v budúcnosti. Potreba participácie zainteresovaných strán bude naplnená v rámci workshopov, stretnutí a diskusie, tento fakt zvyšuje aplikačno - výskumnú úroveň riešenia a mieru akceptácie výsledkov. Naplnenie cieľa dosiahneme spoločnou prípravou aplikačného výstupu vo forme správy pre odberateľa.
 • 01.07.2019 - 31.12.2019Syntéza poznatkov a formulácia záverov a odporúčaní pre štátnu správu le sného hospodárstva pre zvýšenie efektivity a efektívnosti nástrojov lesníckej politiky na základe výsledkov pilotných štúdií

  Vypracovanie záverečnej syntézy a tvorba odporúčaní je najdôležitejším plánovaným aplikačným výstupom, ktorý vyústi do vypracova nie záverečnej správy pre štátnu správu LH. Na zabezpečenie čo najväčšej skutočnej akceptácie a tým aj aplikovateľnosti výstupu odberateľom, plánujeme návrh konzultovať s odberateľom výskumu a pripomienky zapracovať do konečnej podoby správy s odporúčaniam i pre prax.
 • vynales
 • ipoles

Potrebujete viac informácii?

Kontaktujte nás
betheme70wplk