Udalosti

O projekte

Ekosystémové služby, ktoré poskytujú lesy, zahŕňajú benefity lesov vo vzťahu k ochrane biodiverzity, vody, ľudskému bytiu, či prispôsobeniu a zmierneniu zmeny klímy. Veľká pozornosť sa venuje dôležitosti ekosystémových služieb lesa (ESL) a ich optimálnemu využívaniu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Hlavným cieľom navrhovaného výskumného projektu je vyvinúť nové politiky a podnikateľské modely na posilnenie koordinácie politík pomocou prípadových štúdií pre nasledovné ESL: biodiverzita, sekvestrácia uhlíka, rekreácia a voda. Akceptácia navrhovaných verejných a súkromných finančných mechanizmov pre každú zo zvolených ESL sa bude skúmať spolu s odberateľmi výsledkov výskumu počas workshopov zainteresovaných strán a formou prieskumov verejnej mienky pomocou systému CATI. Výsledky navrhovaného projektu povedú k rozvoju zavádzania nových politických mechanizmov a podnikateľských modelov pre lepšie využitie ESL na Slovensku.


Očakávané výstupy riešenia

19

publikácií a citácií


2

aplikované výsledky


160

účastníkov vzdelávania


4

popularizačné aktivity


4

konferencie


Harmonogram projektu

 • 01.07.2018 - 01.07.2019

  Rešerš literatúry z predchádzajúcich projektov a všeobecnej literatúry o vzťahoch medzi politikou, podnikateľskými modelmi a zabezpečením ekosystémových služieb
 • 01.07.2018 - 31.12.2021

  Komunikačné a diseminačné aktivity
 • 01.01.2019 - 31.12.2020

  Vytvorenie nových politík a podnikateľských modelov na prípadových štúdiách
 • 01.01.2020 - 31.12.2021

  Testovanie ich uskutočniteľnosti a akceptácie na úrovni prípadovej štúdie a v širšom meradle, t.j. nad rámec prípadových štúdií u širokej verejnosti a zainteresovaných skupín s využitím systému CATI
 • 01.01.2021 - 31.12.2021

  Syntéza výsledkov možností lepšej politickej koordinácie poskytovania ESL

Fotodokumentácia

Úspešne realizované projetky

Potrebujete viac informácii?

Kontaktujte nás

 • NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
  T. G. Masaryka 22
  960 92 Zvolen

  Ochrana osobných údajov - kontakt na zodpovednú osobu
  e-mail: zodpovedna.osoba@nlcsk.org
 • +421 905 431493

 • sarvasova@nlcsk.org